Budapest önkormányzat

 

A Fővárosi Önkormányzat, vagyis teljesen hivatalosan Budapest Főváros Önkormányzata, 1990-ben, a magyarországi rendszerváltás során, a tanácsrendszer megszűnésével jött létre, a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében. A Fővárosi Önkormányzat tevékenysége igen széles körű, több különböző területre kiterjed a feladatköre.

Elsősorban meghatározza a főváros városfejlesztési és városrehabilitációs programját, és meghatározza az általános rendezési tervét. Budapest városrendezési szabályzatát megalkotja, és rendeletében védetté nyilvánítja a főváros városképét, és annak történelme szempontjából is meghatározó épített környezetét. Ezen kívül létrehoz az önkormányzati tulajdonú lakásokra vonatkozó lakbérövezeteket, valamint dönt a lakbérmegállapításról, a lakásfenntartási támogatás elveiről, folyamatosan szabályozza rendeleteivel az önkormányzati lakáshoz jutást, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások cseréjének feltételeit egyaránt. Napi szinten ellátja a lakás gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében elkészíti a lakásépítési és lakásrehabilitációs terveket és összehangolja ezek megvalósítását.  Meghatározza a lakásépítés támogatásának rendszerét, amellyel segíti az új lakások felépítését.

A Budapesti Önkormányzat gondoskodik a katasztrófa megelőzés és elhárítás önkormányzati feladatainak ellátásáról, valamint az egy kerületet meghaladó víz-, egészséges ivóvíz-, gáz-, távhőszolgáltatási, vízrendezési, szenny- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási feladatokról, a főváros ár- és belvíz védelméről, ennek körében különösen a főváros ár- és belvízvédelmi létesítményeinek a fenntartásáról és a fejlesztéséről is. Közreműködik a főváros teljeskörű energiaellátásának és a közvilágításának biztosításában. Biztosítja a hulladékártalmatlanítás önkormányzati feladatainak ellátását, garantálja a településtisztaságot, foglalkozik a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, gondoskodik ezeknek a hulladékoknak a szabályszerű elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról, és kijelöli az elhelyezéshez szükséges lerakóhelyek területét. A köztemetők létesítésére, bővítésére alkalmas területeket kijelöli, és ezen kívül gondoskodik a tulajdonát képező köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről egyaránt.

Napi szinten ellátja a főváros tömegközlekedési és forgalomtechnikai feladatait, kijelöli a főútvonalakat, és a tömegközlekedés által igénybe vett útvonalakat. Rendeletében szabályozza a főváros parkolási és parkolás gazdálkodási rendszerét, kijelöli a kiemelten védett és védett parkolási övezeteket. Megállapítja és megszabja az alkalmazható várakozási díjakat, megállapítja a közterület használatot és a közterület rendjét, ellátja és felügyeli a közterületfelügyelet szervezetét és feladatait.

Továbbá gondoskodik az egynél több kerületet, illetőleg a főváros területét is meghaladó ellátási kötelezettségek körében: a középiskolai, a szakiskolai és a kollégiumi ellátásról, amennyiben ennek a feladatnak az ellátását nem vállalja az adott kerületi önkormányzat. Foglalkozik az egynél több kerületet, illetőleg a főváros területét meghaladó, a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatási, nevelési és kulturális feladatok ellátásáról.

A Budapesti Önkormányzat egy, az egész fővárost összefogó, komplett felügyeleti és fejlesztési program keretében, összefogja és működteti Magyarország központi, első számú városának az általános rendszerét. A Fővárosi Önkormányzat képviselő-testülete a Fővárosi Közgyűlés. Az önkormányzat jogi személy, melynek feladatkörei és hatáskörei a Közgyűlést illetik meg. Viszont a feladatok folyamatos ellátása érdekében ezek egy részét átruházhatja választott szerveire. A Fővárosi Közgyűlés a saját tagjaiból állandó bizottságokat hoz létre. A bizottságot a döntéseik előkészítésére, és a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére alapítják. Az állandó bizottságok folyamatosan segítik a Közgyűlés tevékenységét, és ehhez sok esetben hatósági jogkört is kapnak. Az önkormányzati választási rendszer 2010-es átalakítása óta a fővárosi képviselők számát a város népességéhez képest határozzák meg, nagyságrendileg minden 50 ezer lakosra számítva egyet.

Budapesten belül, minden kerületnek van saját Önkormányzata és ahhoz tartozó irodája is, ahol a lakhelyhez tartozó kerületben, minden lakossági ügyben személyesen tudnak eljárni. Bizonyos ügyeket online felületen is el lehet intézni.

Kerületekre lebontva így találják meg Budapesten belül az Önkormányzatokat:

A Budapest Főváros Önkormányzatának pontos címe és elérhetőségei:

Székhelye, Postacím, Levelezési címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Telefonszám: +36 1 327-1000

Honlap: http://www.budapest.hu